תקנון

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה. תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

נשים עושות שלום (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י נשים עושות שלום (ע"ר). נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל  עת.

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן:

 "מזמין" או "משתמש"- כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

"אירוע" –  כל פעילות שלטובתה  נרכשו כרטיסים באמצעות אתר זה.

"עסקה"- הזמנת כרטיס לאירוע באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם נציג/ת התנועה.

 "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים לאירוע באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

השימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. יובהר כי הנהלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

ביצוע עסקאות ותשלום

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים. נשים עושות שלום (ע"ר)  רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה  ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה ע"פ הפרטים שהוזנו. 
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי נשים עושות שלום (ע"ר)להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ומהווה עבירה פלילית. נשים עושות שלום (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי נשים עושות שלום (ע"ר) לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/ או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו או למען דהוא אחר, ככל שייגרם, כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או ליצור קשר עם נציג/ת התנועה. נשים עושות שלום (ע"ר)  לא יהיו אחראים במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן להסעה הספציפית לגביה נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן. על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע. לא תחול על נשים עושות שלום (ע"ר) כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת הכרטיס.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים ,טרם הרכישה, ליצור קשר עם נציג/ת התנועה ולברר פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם.

אישור על רכישה/הדפסת הכרטיסים

בסיום הרכישה יישלח אישור רכישה  ו e-ticket לכתובת הדור האלקטרוני שסיפק הרוכש.  יש להדפיס את האישור ולהביאו ביום האירוע. ניתן גם לשמור צילום של האישור בסמארטפון.

מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה יכול להתבצע  עד 10 ימים לפני האירוע, על ידי פניה לנשים עושות שלום (ע"ר) בדואר אלקטרוני: wwp.tkt.sup@gmail.com

אין אפשרות באמצעות האתר להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ניתן לעשות זאת על ידי פניה לנשים עושות שלום (ע"ר) בדואר אלקטרוני: wwp.tkt.sup@gmail.com .

במידה ויבוטל אירוע על ידי נשים עושות שלום (ע"ר), יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא.

כל שינוי ו/או החלפה של כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה לנשים עושות שלום (ע"ר) בדואר אלקטרוני: wwp.tkt.sup@gmail.com .
יודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.

נהלי כניסה להסעה והנחיות ביטחון

הרוכש מצהיר ידוע לו ומובן לו כי כניסתו להסעה מותנית ברשות לערוך חיפוש בגופו, בבגדיו ובכליו. כן מצהיר הרוכש כי ידוע לו ומובן לו כי אין להכניס להסעה כלי ירייה חם ו/או קר.

נשים עושות שלום (ע"ר)  לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי הרוכש במקרה של הרחקתו מן ההסעה עקב סירובו לערוך חיפוש בגופו, בבגדיו או בכליו כאמור או עקב הכנסתם של כלי יריה האסורים להכנסה כאמור. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי נשים עושות שלום (ע"ר) במקרה שבו יורחק מההסעה ו/או לא יורשה להיכנס אליו והוא לא יהיה זכאי בשום אופן לקבל החזר עבור הכרטיס שרכש.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עמדה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך אישור נשים עושות שלום (ע"ר)  מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של נשים עושות שלום (ע"ר)(להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

נשים עושות שלום (ע"ר) נוקטים באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנשים עושות שלום (ע"ר) ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

מובהר כי נשים עושות שלום (ע"ר)  לא ימסרו מיוזמתם פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר. במקרים אלו, נשים עושות שלום (ע"ר) רשאית למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

קניין רוחני

השים עושות שלום  הינה בעלת רישיון השימוש בכל זכות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר. זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין שימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של הנשים עושות שלום (ע"ר) מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של הנשים עושות שלום (ע"ר) בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

אחריות ושיפוי

נשים עושות שלום (ע"ר) עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, נשים עושות שלום (ע"ר)  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. נשים עושות שלום (ע"ר) לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, נשים עושות שלום (ע"ר)  עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של הנשים עושות שלום (ע"ר) להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. נשים עושות שלום (ע"ר) לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנשים עושות שלום (ע"ר) בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נשים עושות שלום (ע"ר) אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי.

נשים עושות שלום (ע"ר) אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

הנשים עושות שלום (ע"ר) ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של הנשים עושות שלום (ע"ר) בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

נשים עושות שלום (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

יחסי הצדדים

לא מתקיימים בין המשתמש באתר ובין נשים עושות שלום (ע"ר) יחסי עובד מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.

שימוש בפרטי המשתמש

נשים עושות שלום (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע"י המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש לצורך עדכונו בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב  ולצרכים סטטיסטיים. ככל שהמשתמש אינו מעוניין שהנשים עושות שלום (ע"ר) תעשה שימוש בפרטים אלו, הוא מתבקש לפנות אל נשים עושות שלום (ע"ר)  או להסיר את עצמו באמצעות אתר האינטרנט או לפנות דרך הדואר האלקטרוני של נשים עושות שלום (ע"ר) .

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט ברמת גן.

 

מערכת למכירת כרטיסים